Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE DONATIES

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.“Donateur”: elke persoon die een Donatie verstrekt aan het Instituut; “Donatie”: elke gift van een geldbedrag1 die via een Elektronisch Formulier wordt verstrekt aan het Instituut;
2. “Instituut”: het JANE GOODALL INSTITUUT BELGIUM, een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer 0873.948.719 en zetel te Hogeleeststraat 33, 1120 Brussel;
3. “Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden van het Instituut met betrekking tot de Donaties;
4. “Gegevens”: de persoonsgegevens van de Donateur die door de Donateur via een Elektronisch Formulier medegedeeld worden;
5. “Elektronisch Formulier”: een elektronisch formulier toegankelijk via de website van het Instituut waarin de Donateur (i) de Gegevens aan het Instituut meedeelt, (ii) het bedrag van de Donatie bepaalt, en (iii) de betaalwijze voor de Donatie bepaalt.
6. “Privacyverklaring”: de privacyverklaring toegankelijk via https://www.janegoodall.be/privacy-verklaring.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Donateur en het Instituut, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Donaties. Het Instituut behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mits zij de Donateurs hiervan op de hoogte stelt via de website. De gewijzigde of aangevulde voorwaarden zijn van toepassing op de Donaties die na de datum van de wijziging of aanvulling worden gedaan.

*Wij accepteren ook materiële donaties, die buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden vallen. Voor meer info, contacteer ons via info@janegoodall.be.

Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Donaties

Een Donatie is te allen tijde vrijblijvend. Eens uitgevoerd, is een Donatie steeds definitief, tenzij deze beëindigd wordt overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Een Donatie wordt steeds gebruikt in het kader van bepaalde doelen die het Instituut definieert. Het is voor de Donateur mogelijk om een voorkeur aan te geven voor welke doelen de Donatie gebruikt zal worden via het formulier. Het is mogelijk dat een doelspecifieke Donatie niet (volledig) wordt gebruikt voor het gekozen doel.

Het Instituut is vrij om het bedrag voor een ander doel te besteden. Besteding van Donaties moet altijd in lijn zijn met de algehele doelstellingen van het Instituut. Het Instituut zal ontvangen Donaties rapporteren in de jaarrekening. Hieruit valt ook op te maken waaraan de ontvangen bedragen besteed zijn.

Artikel 4 – Betaling

De betaling van de Donatie zal gebeuren via een betalingsdienstaanbieder die een versleutelde en veilige interface aanbiedt, en die toegankelijk is via een Elektrisch Formulier.

Wanneer u kiest voor een periodieke Donatie zal u op deze interface verzocht worden een doorlopende opdracht aan te maken die via uw bank loopt.

De Donateur garandeert dat de Gegevens die meegedeeld werden aan het Instituut, correct zijn. De Donateur heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het Instituut te melden.

Artikel 5 – Einde

5.1 Herroeping van een Donatie

Een uitgevoerde Donatie kan enkel worden herroepen overeenkomstig artikel 4.173 van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Opzegging van een periodieke Donatie

Ingeval de Donateur kiest voor een periodieke Donatie door middel van doorlopende opdracht, mag de Donateur op elk moment zijn periodiek Donatie opzeggen. Hiervoor moet de Donateur (i) de doorlopende opdracht bij de bank stopzetten en (ii) het Instituut per e-mail (info@janegoodall.be) onmiddellijk kennisgeven van de stopzetting.

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens

Het Instituut zal de Gegevens inzamelen die op de Donateur betrekking hebben en noodzakelijk zijn voor de realisatie van een Donatie. Gegevens zullen ingezameld worden via het Elektronisch Formulier.

Door het geven van de Donatie aanvaardt u dat uw Gegevens behandeld worden door het Instituut ten behoeve van de uitvoering van de Donatie. Behoudens instemming van de Donateur, worden de Gegevens niet verwerkt voor enig ander doel.

Voor meer inlichtingen over de manier waarop we Gegevens verwerken, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Artikel 7 – Fiscale behandeling

Donaties aan het Instituut zijn niet fiscaal aftrekbaar.*

*Giften zijn mogelijks wel fiscaal aftrekbaar via storting aan de Koning Boudewijnstichting, op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met 128/2662/00057 als gestructureerde mededeling. Hiervoor kan eveneens een doorlopende opdracht aangemaakt worden bij uw bank. Voor meer info, contacteer ons via info@janegoodall.be.

Artikel 8 - Klachtenregeling

Bij klachten over een Donatie dient de Donateur zich allereerst te wenden tot het Instituut. Bij een klacht over een Donatie dient de Donateur dit binnen 2 maanden na de Donatie kenbaar te maken door middel van een e-mail naar info@janegoodall.be.

Klachten worden binnen 6 weken na ontvangst behandeld door het Instituut, waarna per e-mail een reactie op de beoordeling van de klacht wordt gegeven.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op een Donatie is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien de Donateur woonachtig is in het buitenland. Elk geschil voortvloeiend uit een Donatie valt binnen het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Brussel.